หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุ่งค้า
นายสมาน วุฒิเสลา
นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งค้า
สำนักงานเทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต่อต้านคอร์รัปชั่น
" บุ่งค้าเป็นเมืองน่าอยู่     แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า     ชาวประชาอยู่ดีมีสุข "
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลบุ่งค้า
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
1
2
3
 
 
 

กลุ่มแม่บ้านบ้านโคกเจริญ  

กลุ่มแม่บ้านบ้านป่าขี้ยาง  

กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบก  
  
 

น้ำตกหินขัว(โข)  

สิมโบราณ วัดธรรมรังษีนิคมเขตบ้านนากอก  
  
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
  ท่านคิดว่าการบริหารงานของเทศบาลตำบลบุ่งค้ามีความโปร่งใสหรือไม่
  โปร่งใส
  ไม่โปร่งใส
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 045-970-229
 
 
   
 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศ1 [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
รายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งใ [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ egp ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.64 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเลิงคำ-บ้านนากลาง บ [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 64 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 115 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างประจำไตรมาศ 4 [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 66 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบีย [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 107 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564 คร [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใในระบบegpนรอบเดือน กรกฎาคม 64 [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 84 
แจ้งผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 96 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศ1 [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
รายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องค [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพา [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 12 ม.ค. 2565 ]

 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งใ [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 289 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 263 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 249 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 225 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 227 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 5 [ 4 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 508 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไ [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 562 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับ [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 484 
การรับโอนเพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 626 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา) [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 861 
 
ยส 0023.5/ว 17  ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ยส 002305/ว 420  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.5/ว 18  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.5/588   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.4/ว 351  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ยส0023.3/ว350  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.5/ว 16  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือน ตุลาคม 2564  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.5/ว 364  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.5/ว 281  การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.5/ว 282  การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.4/ว 297  คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ช้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.5/ว 315  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
ยส 0023.5/ว 229  การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
ยส 0023.4/231  การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
ยส 0023.4/ว 241  การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
ยส 0023.5/ว 177  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
ยส 0023.5/ว 5  แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
ยส 0023.5/ว 5  แจ้งการแก้ไขคำผิดในการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
ยส 0023.5/ว 5  แจ้งการแก้ไขคำผิดในการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชกา  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
ยส 0023.55/ว 143  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
 
ร้องเรียน (10 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1370  ตอบ 8  
 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.โพธิ์ไทร ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไ [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.โพธิ์ไทร ตามที่ จังหวัดยโสธรได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมช [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 4 มกราคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.บุ่งค้า ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศ1 [ 4 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.บุ่งค้า รายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เปิดประชุมส [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน การแพร่ระบ [ 28 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ทต.บุ่งค้า ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งใ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
ทต.บุ่งค้า รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี รณรงค์ประชาสั [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
อบต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศ จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒๕๖๕ [ 8 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
 
 
เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ : 045-970-229 โทรสาร : 045-970-229 email : admin@bungkha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
จำนวนผู้เข้าชม 5,005,819 เริ่มนับ 24 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10