หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุ่งค้า
นายสมาน วุฒิเสลา
นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งค้า
สำนักงานเทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต่อต้านคอร์รัปชั่น
" บุ่งค้าเป็นเมืองน่าอยู่     แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า     ชาวประชาอยู่ดีมีสุข "
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลบุ่งค้า
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
1
2
3
 
 
 

กลุ่มแม่บ้านบ้านโคกเจริญ  
  
 

น้ำตกหินขัว(โข)  

สิมโบราณ วัดธรรมรังษีนิคมเขตบ้านนากอก  
  
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
  ท่านคิดว่าการบริหารงานของเทศบาลตำบลบุ่งค้ามีความโปร่งใสหรือไม่
  โปร่งใส
  ไม่โปร่งใส
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 045-970-229
 
   
 
 
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งค้า ครั้งแรก ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 96 
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.2561 - 2565) [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 88 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 100 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่2 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 77 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส. [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 103 
ร่า่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 119 
ศุูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบุ่งค้า ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกส [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 119 
ศุูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบุ่งค้า ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 113 
รายงานาสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 64 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 106 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) สำนักป [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง กิจการประปา จำนวน [ 12 ก.ค. 2564 ]

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 223 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 184 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 180 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 158 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 157 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 5 [ 4 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 431 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไ [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 469 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับ [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 389 
การรับโอนเพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 540 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา) [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 787 
 
ยส 0023.3/ว 6551  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
ยส 0023.3/ว6608  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
ยส 0023.3/ว 6607  แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 6520  ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ก.ค. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 6541  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู  [ 19 ก.ค. 2564 ]    
ยส 0023.2/ว 6485  การประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 6421  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเดือนพฤษภาคม 2564  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.3/ว 6385  รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 316 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.3/ว6295 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.3/ว317 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 6297  รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบจ.ยโสธร, ทม.ยโสธร และ อ.เมืองยโสธร)  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 6297  รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ.คำเขื่อนแก้ว, อ.เลิงนกทา และ อ.มหาชนะชัย))  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 6297  รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ.กุดชุม, อ.ป่าติ้ว, อ.ทรายมูล, อ.ค้อวัง และ อ.ไทยเจริญ)  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.3/ว6189  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.58/ว 306  แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตฯ  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 6192  ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/10663  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/10504  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 ก.ค. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 5907  หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  [ 30 มิ.ย. 2564 ]  
 
MB Patil Hits Back At BJP Over Supporting BS Yediyurappa (24 ก.ค. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
Private Island In Rs - 3,00,000/- (Romantic Dinner) #Maldives #Fushifaru (24 ก.ค. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ร้องเรียน (10 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1242  ตอบ 8  
 
อบต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บุ่งค้า ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๔ [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร โดย นางสาวก [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านป่าตอง หมู่๓ [ 13 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์ไทร [ 13 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ได้รับการประ [ 9 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ได้รับการประ [ 9 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.บุ่งค้า ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.บุ่งค้า รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.โพธิ์ไทร จกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางสระเกษ โดยคุณครูพรทิพย์ วรรณพัฒ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.โพธิ์ไทร กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิญาณ (ระบายสีและเล่าเรื่องจากภาพ) [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.โพธิ์ไทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ร [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.โพธิ์ไทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางบ้านสระเกษ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
 
 
เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ : 045-970-229 โทรสาร : 045-970-229 email : admin@bungkha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
จำนวนผู้เข้าชม 2,926,807 เริ่มนับ 24 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10