หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุ่งค้า
สำนักงานเทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต่อต้านคอร์รัปชั่น
" บุ่งค้าเป็นเมืองน่าอยู่     แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า     ชาวประชาอยู่ดีมีสุข "
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลบุ่งค้า
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
1
2
3
 
 
 

กลุ่มแม่บ้านบ้านโคกเจริญ  
  
 

สิม(อุโบสถ)วัดธรรมรังสีนิคมเขต  

วัดภูสูง  
  
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
  ท่านคิดว่าการบริหารงานของเทศบาลตำบลบุ่งค้ามีความโปร่งใสหรือไม่
  โปร่งใส
  ไม่โปร่งใส
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 045-970-229
 
 
 
   
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้้างโครงการก่อสร้างโดมหอประชุม เอนกประสงค์ เทศบาลต [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองแคน [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ขอประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านน้อมเกล้า ม.11,17 ขน [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
แจ้งหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบุ่งค้า (ครั้งที่ 3) [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกร [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านน้อมเกล้า ม. [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 75 
ประกาศ เทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างส [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 117 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้้างโครงการก่อสร้างโดมหอประชุม เอนกประสงค์ เทศบาลต [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด [ 7 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง [ 6 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าขี้ยาง หม [ 6 มี.ค. 2562 ]

 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 5 [ 4 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 268 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไ [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 291 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับ [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 230 
การรับโอนเพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 381 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา) [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 628 
 
ยส 0023.5/ว 7060 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2563  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 241  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6972  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 17 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6973  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 17 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6942  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 16 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/12446  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 16 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 230  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในกาคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตามราง Factor F ใหม่  [ 9 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6662 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563  [ 8 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/11824 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6577 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/256  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6578 การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6508 การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6346  การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 มิ.ย. 2563 ]  
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 25 มิ.ย. 2563 ]  
ยส 0023.5/253  รายงานข้อมูลการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
ยส 0023.5/11109  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 6130  การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 23 มิ.ย. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 211  การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2563 ]  
ยส 0023.5/ว 214 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2563 ]  
ยส 0023.5/10931  การอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
 
ร้องเรียน (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 332  ตอบ 0  
 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกู [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทร โครงการตำบลโพธิ์ไทรร่วมใจป้องกัน พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี แบบบู [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกู [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บุ่งค้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บุ่งค้า ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทร โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ราย นายแสง นักธรรม อายุ 80 ปี งบประ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรร่วมกับชาวบ้านกลาง-สระเกษ ได้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บุ่งค้า ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้้างโครงการก่อสร้างโดมหอประชุม เอนกประสงค์ เทศบาลต [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกันการทุจริต [ 18 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2562 [ 18 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ ประมวนจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 18 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของข้าราชการและวินัยของข้าราชการ [ 18 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทร เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 17 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
อบต.โพธิ์ไทร -ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 17 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ไทร ประกวดหมู่บ้าน [ 17 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
 
 
เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ : 045-970-229 โทรสาร : 045-970-229 email : admin@bungkha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
จำนวนผู้เข้าชม 1,721,077 เริ่มนับ 24 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10