หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุ่งค้า
นายสมาน วุฒิเสลา
นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งค้า
สำนักงานเทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต่อต้านคอร์รัปชั่น
" บุ่งค้าเป็นเมืองน่าอยู่     แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า     ชาวประชาอยู่ดีมีสุข "
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลบุ่งค้า
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
1
2
3
 
 
 

กลุ่มแม่บ้านบ้านโคกเจริญ  
  
 

น้ำตกหินขัว(โข)  

สิมโบราณ วัดธรรมรังษีนิคมเขตบ้านนากอก  
  
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
  ท่านคิดว่าการบริหารงานของเทศบาลตำบลบุ่งค้ามีความโปร่งใสหรือไม่
  โปร่งใส
  ไม่โปร่งใส
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 045-970-229
 
   
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564 คร [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใในระบบegpนรอบเดือน กรกฎาคม 64 [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
แจ้งผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 121 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งค้า ครั้งแรก ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 122 
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.2561 - 2565) [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 103 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 121 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่2 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 114 
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 100 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใในระบบegpนรอบเดือน กรกฎาคม 64 [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
 


จ้างขยายเขตไฟฟ้าภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่ง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จ [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบุ่งค้า โดยว [ 15 ก.ย. 2564 ]

 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 249 
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 207 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 202 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 179 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 181 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 5 [ 4 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 453 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไ [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 500 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับ [ 19 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 411 
การรับโอนเพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 567 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา) [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 809 
 
ยส 0023.4/ว 421 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 8546 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ยส0023.3/ว8545 ข้อหารือเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.3/ว 8564 การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ (16 กย. 2564)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.3/ว 414 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 417 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.3/ว 413 การจัดทำฐานข้อมูล แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 กย. 2564)  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 8499  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข)  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 408 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 8413 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 ((เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ไว้เบิกเหลื่่อมปี (อบจ.เทศบาล)  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 8415 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
ยส 0023.5/ว 15018 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 8367 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 8368 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 8369  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 404 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 8257 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
ยส 0023.5/ว 8258 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
 
ร้องเรียน (10 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1281  ตอบ 8  
 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน ในศูนย์พั [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านกลาง - สระเกษ ห [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ส่งมอบเครื่องออกกกำลังกายให้กับผู้นำชุมชน และประชา [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ดำเนินการพ่นหมอกควัน (ครั้งที่2/2564) ตามโครงกา [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บุ่งค้า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.โพธิ์ไทร เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 2 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บุ่งค้า รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.โพธิ์ไทร ขยายระยะเวลาปิดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 30 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ดำเนินการพ่นหมอกควัน (ค [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.โพธิ์ไทร ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรกำหนดแผนพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือ [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบเงินเหลือจ่าย) ป [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบร [ 24 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
 
 
เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ : 045-970-229 โทรสาร : 045-970-229 email : admin@bungkha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
จำนวนผู้เข้าชม 3,312,213 เริ่มนับ 24 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10